Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2018.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-24 Fiskeby
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-24 Leonardsberg
Backsvala Riparia riparia 2018-04-23 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2018-04-23 Leonardsberg
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-23 Leonardsberg
Stjärtand Anas acuta 2018-04-21 Fågeltornet, Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Fågeltornet, Svensksundsviken
Hussvala Delichon urbica 2018-04-21 Leonardsberg
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-18 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Årta Anas querquedula 2018-04-18 Leonardsberg
Rödspov Limosa limosa 2018-04-18 Leonardsberg
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Leonardsberg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-18 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-15 Leonardsberg
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-15 Marviken
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-04-15 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Bylingstaddammen, Östra husby
Skedand Anas clypeata 2018-04-12 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Stäpphök Circus macrourus 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Ejder Somateria mollissima 2018-04-08 Arkösund
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Smålom Gavia stellata 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tordmule Alca torda 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Praktejder Somateria spectabilis 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Storlom Gavia arctica 2018-04-07 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2018-04-07 Leonardsberg
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Leonardsberg
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-07 Leonardsberg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-05 Leonardsberg
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-05 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2018-04-05 Leonardsberg
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-04-05 Leonardsberg
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-04 Leonardsberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-04 Leonardsberg
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-04 Leonardsberg
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Trehörningen
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Leonardsberg
Röd glada Milvus milvus 2018-03-31 Leonardsberg
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-03-31 Leonardsberg
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-31 Leonardsberg
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-03-31 Leonardsberg
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-29 Herrebro våtmark
Rördrom Botaurus stellaris 2018-03-22 Öhmankajen, Norrköping
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-22 Vita Össby, Malmölandet
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-22 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Leonardsberg
Sädgås Anser fabalis 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Trana Grus grus 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Järpe Bonasa bonasia 2018-03-17 Glotternskogens Naturreservat
Hornuggla Asio otus 2018-03-16 Knivbergavägen
Skogsduva Columba oenas 2018-03-14 Leonardsberg
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-14 Leonardsberg
Råka Corvus frugilegus 2018-03-13 Järnvägsparken, Linköping
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-03-11 Skärlunda gård, Borgs kyrka
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-11 Rödgölens Naturreservat, Hultsbruk
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-03-03 Bråborg, Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-26 Färgaregården, Norrköping
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-17 Häradsudden
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-02-17 Häradsudden
Kattuggla Strix aluco 2018-02-17 Ågelsjön
Berguv Bubo bubo 2018-02-14 Norrköpings kommun
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-13 Knivbergavägen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-02-11 Lindö
Taltrast Turdus philomelos 2018-02-09 Sandviken, Ringstad mosse
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-09 Knivbergavägen
Orre Tetrao tetrix 2018-01-28 Lilla Göljen, Fjällmossen
Morkulla Scolopax rusticola 2018-01-26 Ringstadholm, Fiskeby
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-01-20 Malmölandet
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-01-20 Malmölandet
Svärta Melanitta fusca 2018-01-20 Mauritzberg slott
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-19 Gömslet, Herrebro våtmark
Ringduva Columba palumbus 2018-01-18 Folkparken, Norrköping
Järnsparv Prunella modularis 2018-01-11 Herrebrotippen
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Herrebrotippen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-11 Eksund
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-10 Gamla rörsviken, Norrköping
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-07 Leonardsberg
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Leonardsberg
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-07 Leonardsberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Leonardsberg
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Leonardsberg
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-06 Marviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-06 Berget, Svenskundsviken
Sånglärka Alauda arvensis 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Marviken
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Marviken
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-06 Eklund, Svensksundsviken
Hämpling Carduelis cannabina 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-06 Marviken
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-01-06 Supra, Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Bergsbron, Norrköping
Småskrake Mergus serrator 2018-01-03 Bergsbron, Norrköping
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-03 Sylten, Norrköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-03 Värmeverket, Norrköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-03 Oxelbergen, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Femöresbron, Norrköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-02 Fiskeby
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Herrebrotippen
Grågås Anser anser 2018-01-01 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Knivbergavägen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Lindö
Brunand Aythya ferina 2018-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2018-01-01 LIndö
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Lindö
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Motorstadion, Lindö
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Herrebrotippen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Eneby, Norrköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Lindö
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Lindö
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Herrebrotippen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-01 Herrebrotippen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Herrebrotippen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Lindö
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Skata Pica pica 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Korp Corvus corax 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Lindö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Herrebrotippen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Kabelvägen, Norrköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-01 Färgaregården, Norrköping